Control Room : 1800111400
वेबसाइट हिंदी में देखें
Quick Links
Assembly Constituency Detail


  
AC NAMEPART NUMBERLOCALITYLOCALITY DETAILS
राजॊरी गाडर्न1श्याम नगर 1 - एम ब्लाक शाम नगर, 2 - एन ब्लाक शाम नगर
राजॊरी गाडर्न2श्याम नगर विष्णु गार्डज्र्ैं 1 - एम ब्लाक शाम नगर, 2 - जे ब्लाक विष्णु गार्डन, 3 - पी ब्लाक विष्णु गार्डन, 4 - जे एन्ड पी ब्लोक गुरुद्वारा विष्णु गार्डेन
राजॊरी गाडर्न3विष्णु गार्डन 1 - जे-ब्लाक विष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न4विष्णु गार्डन 1 - जे-220 ब्लाक विष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न5विष्णु गार्डन 1 - एस-२२१ ब्लाक गली न-4-5 विष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न6विष्णु गार्डन 1 - एस-२२१ ब्लॉक, गली न. 1 से 3 विष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न7विष्णु गार्डन 1 - एस-221ब्लाक गली नं-7 विष्णु गार्डन, 2 - एस-221ब्लाक गली नं-6 विष्णु गार्डन, 3 - एस-२२१ ब्लॉक, गली न. 1 से 3 विष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न8विष्णु गार्डन 1 - एन - ब्लॉक विष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न9विष्णु गार्डन 1 - एन-ब्लाक विष्णू गाडन
राजॊरी गाडर्न10विष्णु गार्डन 1 - एन ई ब्लाक विष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न11विष्णु गार्डन 1 - एन ए - ब्लाक विष्णु गार्डन, 2 - गुरद्वारा एन ए विष्णु गार्डन, 3 - एल एन मन्दिर एन ए ब्लाक विष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न12विष्णु गार्डन 1 - एन ए - ब्लाक विष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न13ख्याला गांव 1 - ड्ब्लू जेड - ब्लॉक, ख्याला विलेज, 3 - मन्दिर टैगोर गार्डन एक्स
राजॊरी गाडर्न14ख्याला गांव 1 - ड्ब्ल्यु जॆड - ब्लाक ख्याल गांव
राजॊरी गाडर्न15ख्याला गांव 1 - डबलयू झेड ब्लॉक ख्याला विलेज
राजॊरी गाडर्न16ख्याला गांव 1 - डबलयू झेड ब्लॉक ख्याला विलेज
राजॊरी गाडर्न17नर्सिन गार्डेन 1 - आर जेड ए ब्लाक नर सिंह गार्डन, 2 - आर जेड एक्सटेंशन नरसिंह ग्राडन, 3 - आरजेडए ब्लाक 12.5गज नरसिंह गार्डन
राजॊरी गाडर्न18नर्सिन गार्डेन 1 - आर जॆड- बी ब्लाक नरसिंह गार्डन
राजॊरी गाडर्न19नर्सिन गार्डेन 1 - आर जॆड-बी ब्लाक नरसिंह गार्डन
राजॊरी गाडर्न20श्याम नगर 1 - ए ब्लाक शाम नगर, 2 - बी ब्लाक शाम नगर
राजॊरी गाडर्न21श्याम नगर 1 - बी ब्लाक शाम नगर, 2 - सी ब्लाक शाम नगर, 3 - डी ब्लाक शाम नगर
राजॊरी गाडर्न22श्याम नगर 1 - इ ब्लाक शाम नगर, 2 - दुकान , इ ब्लाक शाम नगर, 3 - एफ़ ब्लाक शाम नगर, 4 - जी ब्लाक शाम नगर, 5 - अप्रवासी मतदाता
राजॊरी गाडर्न23विष्णु गार्डन 1 - सी ब्लाक विष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न24विष्णु गार्डन 1 - के ब्लाक विष्णु गार्डन, 2 - डब्लूजेड नवयुग ब्लाक विष्णु गार्डन, 3 - डब्ल्यु जेड ब्लाक विष्णु गार्डन, 4 - डब्लूजेड नवयुग ब्लाक विष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न25विष्णु गार्डन 1 - डब्लूजेड (प्लोट न.) ब्लाक पंजाबी मार्किट विशनू गार्दन
राजॊरी गाडर्न26विष्णु गार्डन 1 - ए ब्लाक विष्णु गार्डन, 2 - बी ब्लाक विष्णु गार्ड्न
राजॊरी गाडर्न27विष्णु गार्डन 1 - ई ब्लाक विष्णु गार्डन, 2 - डी ब्लाक विष्णु गार्ड्न, 3 - ब्लाक ए-डब्ल्यु जेड 206/17 विष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न28विष्णु गार्डन 1 - एफ ब्लाक विश्णु गार्ड्न, 2 - जी ब्लाक विश्णु गार्ड्न
राजॊरी गाडर्न29विष्णु गार्डन 1 - एफ ब्लाक विष्णु गार्ड्न, 2 - एफ ब्लाक विष्णु गार्ड्न
राजॊरी गाडर्न30विष्णु गार्डन 1 - एफ ब्लाक विष्णु गार्ड्न
राजॊरी गाडर्न31विष्णु गार्डन 1 - एफ ब्लाक विष्णु गार्ड्न
राजॊरी गाडर्न32विष्णु गार्डन 1 - डब्लूजेड (प्लोट न,) नवयुग ब्लाक विष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न33श्याम नगर एक्सटेशन 1 - डब्लूजेड / प्लोट न. शाम नागर एक्स्टेन्शन विशनू गार्दन
राजॊरी गाडर्न34चांद नगर 1 - चान्द नागर विष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न35चांद नगर 1 - चान्द नागर विष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न36विष्णु गार्डन 1 - डब्ल्यु जेड-ब्लाक (प्लोट न) विष्णु गार्डन, 2 - चान्द नागर विष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न37चांद नगर 1 - चॉद नगर विश्णु गार्डेन
राजॊरी गाडर्न38चांद नगर 1 - चांद नगर विश्णु गार्डेन
राजॊरी गाडर्न39रवि नगर 1 - डब्लुजेड (प्लोट न,) ब्लाक रवि नागर
राजॊरी गाडर्न40विष्णु गार्डन 1 - 3ए ब्लाक विष्णु गार्ड्न
राजॊरी गाडर्न41विष्णु गार्डन 1 - 3बी, ब्लाक विष्णु गार्ड्न
राजॊरी गाडर्न42विष्णु गार्डन 1 - जी बी एस एस स्कूल न01 ख्याला बिष्णु गार्डन, 2 - 3बी-ब्लाक विष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न43जे जे क्लोनी ख्याला 1 - ए ब्लाक रिसेट्लमेन्ट कालोनी ख्याला
राजॊरी गाडर्न44आर ई-सेटलमेंट कॉलोनी ख्याला ब्लॉक ए 1 - ए ब्लाक रिसेट्लमेन्ट कालोनी ख्याला
राजॊरी गाडर्न45विष्णु पार्क 1 - डब्लुजेड (प्लोट न,) ब्लोक विष्णु पार्क
राजॊरी गाडर्न46आर ई-सेटलमेंट कॉलोनी ख्याला ब्लॉक ए 1 - ए ब्लाक रिसेट्लमेन्ट ख्याल, 2 - ए ब्लाक कम्य्ुनिटी सेटर ख्याला
राजॊरी गाडर्न47आर ई-सेटलमेंट कॉलोनी ख्याला ब्लॉक ए 1 - ए ब्लाक रिसेट्लमेन्ट कालोनी ख्याला
राजॊरी गाडर्न48आर ई-सेटलमेंट कॉलोनी ख्याला ब्लॉक ए 1 - बी ब्लाक, रेसेट्लेमेन्ट कालोनी ख्याला, 2 - दीप अन्ध विधालय ख्याला
राजॊरी गाडर्न49आर ई-सेटलमेंट कॉलोनी ख्याला ब्लॉक ए 1 - बी ब्लाक, रेसेट्लेमेन्ट कालोनी, ख्याला
राजॊरी गाडर्न50आर ई-सेटलमेंट कॉलोनी ख्याला ब्लॉक ए 1 - बी ब्लाक रिसेट्लमेन्ट कालोनी ख्याला
राजॊरी गाडर्न51आर ई-सेटलमेंट कॉलोनी ख्याला ब्लॉक ए 1 - बी ब्लाक रिसेट्लमेन्ट कालोनी ख्याला
राजॊरी गाडर्न52आर ई-सेटलमेंट कॉलोनी ख्याला ब्लॉक ए 1 - बी-ब्लाक, रीसॆट्लमॆन्ट कालोनी ख्याला
राजॊरी गाडर्न53विष्णु गार्डन 1 - टी - ब्लाक विष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न54विष्णु गार्डन 1 - बी-1 - ब्लाक विष्णु गार्डन, 2 - टी ब्लाक विष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न55विष्णु गार्डन 1 - ब्लॉक-बी1 विष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न56विष्णु गार्डन 1 - डब्लूजेड-२८३ मद्दीवाली गली गलीे नः -1 विष्णु गार्डन, 2 - डब्लूजेड-२८३ मड्डीवाली गली गली सं 2, विष्णु गार्डन, 3 - डब्लूजेड-२८३ मड्डीवाली गली गली सं-3 विष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न57विष्णु गार्डन 1 - डब्लूजेड-२८३ मद्दीवाली गली न.-4 विष्णू गार्डन, 2 - डब्लूजेड-२८३ मद्दीवाली गली गली सं 5, विष्णू गार्डन, 3 - डब्लूजेड-२८३ मद्दीवाली गली गली न-6 विष्णु गार्डन, 4 - डब्लूजेड-२८३ मद्दीवाली गली गली न-7 विष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न58विष्णु गार्डन 1 - डब्लूजेड-२८३ शोप्स प्लोट्स मद्दीवाली गली न-4 विष्णु गार्डन, 2 - डब्लूजेड-२८३ मद्दीवाली गली गली न-7 विष्णू गार्डन, 3 - डब्लूजेड-२८३ मद्दीवाली गली गली न-8 विष्णु गार्डन, 4 - डब्लूजेड-२८३ मद्दीवाली गली गली न-9 विष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न59विष्णु गार्डन 1 - डब्लूजेड-२८३ मड्डीवाली गली सं 9, विष्णु गार्डन, 2 - डब्लूजेड-२८३ मड्डीवाली गली गली सं-10, विष्णु गार्डन, 3 - डब्लूजेड-२८३ मड्डीवाली गली गली सं 11, विषंणु गार्डन
राजॊरी गाडर्न60विष्णु गार्डन 1 - एन ड्ब्ल्यू - ब्लॉक विष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न61विष्णु गार्डन 1 - एन ड्ब्ल्यू - ब्लॉक विष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न62विष्णु गार्डन 1 - एन डब्ल्यू - ब्लाक विष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न63एच एम पी रघुविर नगर 1 - हाट मिक्स प्लान्ट, 12.5 सक्वायर यार्ड्स रघुवीर नगर
राजॊरी गाडर्न64एच एम पी, आर जी बि रघुविर नगर 1 - आर जी बी ब्लाक रधुबीर नगर
राजॊरी गाडर्न65एच एम पी, आर जी बि रघुविर नगर 1 - होट मिक्स पलान्ट 15 स्कुएर यार्डस रघुबीर नगर, 2 - हाट मिक्स प्लान्ट, 12.5 सक्वायर यार्ड्स रघुबीर नागर
राजॊरी गाडर्न66आर जी वि, आर जी ए रघुविर नगर 1 - आर जी ए ब्लाक रधुबीर नगर
राजॊरी गाडर्न67आर जी वि, आर जी ए रघुविर नगर 1 - आर जी बी ब्लाक रघुबीर नगर
राजॊरी गाडर्न68रघुविर नगर 1 - टी हुत्स रघुविर नगर
राजॊरी गाडर्न69रघुविर नगर 1 - टी हुत्स रघुविर नगर
राजॊरी गाडर्न70रघुविर नगर 1 - टी हत्स रधुवीर नगर
राजॊरी गाडर्न71रघुविर नगर 1 - टी हत्स रधुवीर नगर
राजॊरी गाडर्न72रघुविर नगर 1 - न्यु एफ ब्लाक रघुबीर नगर, 2 - टी-हुट्स न्यु एफ़ ब्लोक रघुबिर नगर
राजॊरी गाडर्न73रघुविर नगर 1 - नव एफ ब्लाक रघुबीर नगर, 2 - गुरु गोविद सिह हास्पिट्ल स्टाफ़ क्वाटर्स टाइप-१ से टाइप-४ रघुवीर नगर
राजॊरी गाडर्न74टैगोर गार्डन 1 - ब्लाक-सी ए टेगोर गार्डन, 2 - ब्लाक-डी इ टेगोर गार्डन
राजॊरी गाडर्न75टैगोर गार्डन 1 - ईसी ब्लाक टेगोर गार्डन, 2 - इ डी ब्लाक टेगोर गार्डन
राजॊरी गाडर्न76टैगोर गार्डन 1 - सीए ब्लाक टेगोर गार्डन, 2 - इ ए ब्लाक टेगोर गार्डन
राजॊरी गाडर्न77तितार पुर 1 - ड्ब्लु जेड तातार पुर तातार पुर
राजॊरी गाडर्न78तितार पुर ऒर टैगोर गार्डन 1 - ड्ब्लु ज़ेद तातार पुर तातार पुर, 2 - बी फ़ ब्लाक टेगोर गर्ड्न, 3 - ब्लाइन्ड कालॊनी ततार पुर
राजॊरी गाडर्न79टैगोर गार्डन 1 - ऎसी ब्लाक टेगोर गार्डन, 2 - ऎई ब्लाक टेगोर गार्डन
राजॊरी गाडर्न80टैगोर गार्डन 1 - बी ब्लाक शॊपिग सेन्टर टेगोर गार्डन, 2 - बीए ब्लाक टेगोर गार्डन
राजॊरी गाडर्न81टैगोर गार्डन 1 - एफ़ ए ब्लाक टॆगोर गार्डन, 2 - एफ़ बी ब्लाक टॆगोर गार्डन, 3 - एफ़ सी ब्लाक टॆगोर गार्डन, 4 - एफ़ डी ब्लाक टॆगोर गार्डन, 5 - एफ़ एस ब्लाक टॆगोर गार्डन
राजॊरी गाडर्न82टैगोर गार्डन एक्सटेंसन 1 - ई- ब्लाक टेगोर गार्डन एक्स.
राजॊरी गाडर्न83टैगोर गार्डन 1 - बलॉक - ई टॆगॊर गार्डन एक्स्टेंशन, 2 - डी ब्लाक शन्कर माकिट टॆगॊर गार्डन एक्स्टेंशन, 3 - मन्दिर टैगोर गार्डन एक्स
राजॊरी गाडर्न84टैगोर गार्डन 1 - ई- ब्लाक टॆगॊर गार्ड्न एक्सटेन्शन, 2 - इ ब्लाक टी हटस टॆगॊर गार्ड्न एक्सटेन्शन
राजॊरी गाडर्न85रघुविर नगर 1 - ई ब्लाक, जे जे कालोनी रघुबीर नगर
राजॊरी गाडर्न86रघुविर नगर 1 - ई - ब्लॉक, जे जे कालोनी रघुबीर नगर
राजॊरी गाडर्न87रघुविर नगर 1 - ई, जे जे कालोनी रघुबीर नगर
राजॊरी गाडर्न88रघुविर नगर 1 - ब्लॉक - एफ़, जे जे कालोनी रघुबीर नगर
राजॊरी गाडर्न89रघुविर नगर 1 - फ़-ब्लाक,जे.जे कालोनी रघुबीर नगर
राजॊरी गाडर्न90रघुविर नगर 1 - एफ़ - ब्लॉक, जे जे कालोनी रघुबीर नगर
राजॊरी गाडर्न91रघुविर नगर 1 - ब्लॉक - एफ़, जे जे कालोनी रघुबीर नगर, 2 - एच एस एम वी ब्लॉक - एफ़, जे जे कालोनी रघुबीर नगर, 3 - स्न्त निरन्कारी भवन ब्लॉक - एफ़, जे जे कालोनी रघुबीर नगर
राजॊरी गाडर्न92ेगुरु गोविन्द सिह रघुविर नगर 1 - गुरु गोविन्द सिंह कुंज डी डी ए फ्लॆट्स टाइप- ए टैगोर गार्डन एक्स, 2 - गुरु गोविन्द सिंह कुंज डी डी ए फ्लॆट्स टाइप-बि टैगोर गार्डन एक्स
राजॊरी गाडर्न93टैगोर गार्डन 1 - ब्लॉक-डी टॆगॊर गार्डन एक्स्टेंशन, 2 - गुरुद्वारा ओर मन्दिर डी-ब्लोक टैगोर गार्डन एक्स
राजॊरी गाडर्न94टैगोर गार्डन 1 - डी ब्लाक, टेगोर गार्डन एक्स्ट्न, 2 - डी ब्लाक, सुभाष मार्किट टॆगोर गार्डन एक्स्टॆंशन
राजॊरी गाडर्न95टैगोर गार्डन 1 - ब्लॉक - डी, टॆगॊर गार्ड्न एक्सटेन्शन
राजॊरी गाडर्न96टैगोर गार्डन एक्सटेंसन 1 - ब्लॉक - डी, टॆगॊर गार्ड्न एक्सटेन्शन, 2 - दुकान, ब्लॉक - डी, टॆगॊर गार्ड्न एक्सटेन्शन
राजॊरी गाडर्न97टैगोर गार्डन एक्सटेंसन 1 - ब्लॉक - ए डी, टॆगॊर गार्ड्न
राजॊरी गाडर्न98टि सि केम्प रघुबिर नगर 1 - ट्रासिट कॆम्प रघुबीर नगर
राजॊरी गाडर्न99टि सि केम्प रघुबिर नगर 1 - ट्रासिट कॆम्प रघुबीर नगर
राजॊरी गाडर्न100टि सि केम्प रघुबिर नगर 1 - ब्लाक-सी, ट्रासिट कॆम्प रघुबीर नगर, 2 - ब्लाक -डी, ट्रासिट कॆम्प रघुभीर नगर, 3 - ब्लाक-ए रघुवीर नगर , टार्न्सिट केम्प, 4 - ब्लाक - बी रघुवीर नगर , टार्न्सिट केम्प
राजॊरी गाडर्न101टि सि केम्प रघुबिर नगर 1 - ट्रान्सिट कॅंप रघुबीर नगर
राजॊरी गाडर्न102श्याम नगर 1 - शयाम नगर सुभाष नगर मोड़
राजॊरी गाडर्न103श्याम नगर 1 - शयाम नगर सुभाष नगर मोड़, 2 - सिकरी भट्टा श्याम नगर
राजॊरी गाडर्न104श्याम नगर 1 - शयाम नगर सुभाष नगर क्रॉसींग
राजॊरी गाडर्न105टि सि केम्प रघुबिर नगर 1 - ट्रान्सिट कॆंप रघुबीर नगर
राजॊरी गाडर्न106मुखर्जी पार्क 1 - ब्लोक- डब्लू जेड मुकर्जी पार्क तिलक नगर
राजॊरी गाडर्न107मुखर्जी पार्क न्यू विष्णु गार्डन 1 - ब्लोक- डब्लू जेड, मुखर्जी पार्क्र तिलक नगर
राजॊरी गाडर्न108विष्णु गार्डेज्र्ैं 1 - ब्लाक-डब्लू जेड / ए विष्णु गार्डन पार्ट-1, 2 - ब्लाक-डब्लूजेड/ बी, पंजाबी मार्किट विष्णु गार्डन पार्ट-1, 3 - ब्लाक- डब्ळूजेड / सी, पंजाबी मार्किट विष्णु गार्डन पार्ट-1, 4 - ब्लोक- डब्लू जेड विषणु गार्ड्न
राजॊरी गाडर्न109मुखर्जी पार्क एक्सटेंसन 1 - ब्लोक-३३ मुखर्जी-पार्क एक्स्टेंशन, 2 - ब्लॉक - 34 मुखर्जी-पार्क एक्स्टेंशन, 3 - ब्लॉक - 46 मुखर्जी-पार्क एक्स्टेंशन, 4 - ब्लॉक - ड्ब्लू जेड मुखर्जी-पार्क
राजॊरी गाडर्न110श्याम नगर 1 - के ब्लाक शाम नगर, 2 - टी हट्स, के-ब्लॉक शाम नगर
राजॊरी गाडर्न111तिलक नगर 1 - ब्लॉक - डब्ल्यू जेड हरिजन कालोनी तिलक नगर
राजॊरी गाडर्न112तिलक नगर 1 - ब्लॉक - ए, डी डी ए फ़्लॆट्स, हरिजन कालोनी तिलक नगर, 2 - ब्लॉक - ड्ब्लू जेड, हरिजन कालोनी तिलक नगर
राजॊरी गाडर्न113तिलक नगर 1 - ब्लॉक - ड्ब्लू जेड, हरिजन कालोनी तिलक नगर
राजॊरी गाडर्न114सन्त नगर 1 - डबल्यूजेड-ब्लॉक संत नगर एक्स्ट्न, 2 - डबल्यूजेड- एच -ब्लॉक संत नगर
राजॊरी गाडर्न115सन्त नगर 1 - डब्ल्युजेड - ब्लॉक संत नगर, 2 - डब्ल्युजेड - ब्लॉक सन्त नगर
राजॊरी गाडर्न116संत नगर एक्सटेंसन 1 - ड्ब्लूजेड-एच - बलॉक संत नगर एक्स्टेंशन, 2 - डब्लुजेड एच -ब्लॉक संत नगर एक्स्टेंशन
राजॊरी गाडर्न117संत नगर एक्सटेंसन 1 - ड्ब्लूजेड-एच - बलॉक संत नगर एक्स्टेंशन
राजॊरी गाडर्न118संत नगर एक्सटेंसन 1 - जी - ब्लाक संत नगर एक्स्ट्न
राजॊरी गाडर्न119राम नगर एक्सटेंशन 1 - डबल्यूजेड-ब्लॉक राम नगर
राजॊरी गाडर्न120राम नगर एक्सटेंशन 1 - डबल्यूजेड-ब्लॉक राम नगर एक्स्ट्न, 2 - डबल्यूजेड-ब्लॉक राम नगर
राजॊरी गाडर्न121मुख राम गार्डन 1 - ब्लोक-ए मुख राम गार्डन, 2 - ब्लोक-बि मुखराम गाडर्न, 3 - ब्लोक- सि मुखराम गाडर्न, 4 - ब्लोक-डि मुखराम गाडर्न तिलक नगर, 5 - ब्लोक- इ मुखराम गाडर्न
राजॊरी गाडर्न122मुख राम गार्डन एक्सटेशन 1 - ब्लोक-एफ़ मुख राम गार्डन, 2 - ब्लोक- जि मुखराम गाडन, 3 - ब्लोक- एच मुखराम गाडर्न, 4 - ब्लोक-जे मुखराम गाडर्न, 5 - ब्लोक- के मुखराम गाडर्न, 6 - ब्लोक- डब्लू जेड मुखराम गाडर्न
राजॊरी गाडर्न123मुखराम पार्क एक्सटेशन 1 - डबल्यूजेड-ब्लॉक मुख राम पार्क एक्स्ट्न
राजॊरी गाडर्न124जे जे क्लोनी चॊखण्डी 1 - ब्लॉक - ए जे जे कालोनी,चौखंडी
राजॊरी गाडर्न125जे जे क्लोनी चॊखण्डी 1 - ब्लॉक - ए जे जे कालोनी,चौखंडी
राजॊरी गाडर्न126जे जे क्लोनी चॊखण्डी 1 - ब्लॉक - ए जे जे कालोनी,चौखंडी
राजॊरी गाडर्न127जे जे क्लोनी चॊखण्डी 1 - ब्लॉक - ए जे जे कालोनी चौखंडी, 2 - दुकान सं. ब्लॉक-ए जे जे कॉलोनी चौखंडी
राजॊरी गाडर्न128जे जे क्लोनी चॊखण्डी 1 - ब्लॉक - ए जे जे कालोनी चौखंडी
राजॊरी गाडर्न129जे जे क्लोनी चॊखण्डी 1 - ब्लॉक - बी डी डी ए आर एस चौखंडी
राजॊरी गाडर्न130जे जे क्लोनी चॊखण्डी 1 - बी ब्लाक, आर एस चौखंडी तिलक नगर, 2 - शिव शक्ति मन्दिर चॊखंडी, आर एस चौखंडी, 3 - मीरा एन्कलेव चौखंडी
राजॊरी गाडर्न131चॊखण्डी 1 - डी डी ए मार्केट ब्लोक -बि आर एस चौखंडी, 2 - ब्लॉक - बी आर एस चौखंडी
राजॊरी गाडर्न132चॊखण्डी 1 - गुरुद्वारा सिंह सभा ओर मदिर चौखंडी विलेज, 2 - ब्लॉक - डब्लू जॆड चौखंडी गांव
राजॊरी गाडर्न133चॊखण्डी 1 - ब्लॉक - डब्लू जॆड चौखंडी गांव
राजॊरी गाडर्न134चॊखण्डी 1 - ब्लाक ड्ब्लू जेड- चौखंडी एक्स्ट्न
राजॊरी गाडर्न135गम्गा राम वाटिका 1 - ब्लाक ए सी गंगा राम वतिका, 2 - ब्लाक - जे गगा राम वाटिका, 3 - ब्लाक - आर एल गगा राम वाटिका, 4 - ब्लाक इमरती गगा राम वाटिका
राजॊरी गाडर्न136राजॊरी गार्डेज्र्ैं 1 - ब्लॉक - ए राजौरी गार्डन, 2 - ब्लॉक - ए-1 राजौरी गार्डन, 3 - ब्लॉक - ए 2 राजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न137राजौरी गार्डन 1 - ब्लॉक - ए 2 राजौरी गार्डन, 2 - ब्लॉक - जे राजौरी गार्डन, 3 - ब्लॉक - जेए जे बी राजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न138राजौरी गार्डन 1 - जॆ - ब्लॉक राजौरी गार्डन, 2 - जॆ -2 - ब्लॉक राजौरी गार्डन, 3 - जॆ-1 - ब्लॉक राजौरी गार्डन, 4 - जॆड - ब्लॉक राजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न139राजौरी गार्डन 1 - ब्लाक सी राजौरी गार्डन, 2 - ब्लॉक-एफ राजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न140राजौरी गार्डन 1 - ब्लॉक-एफ़ राजौरी गार्डन, 2 - ब्लॉक-एच राजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न141राजौरी गार्डन 1 - ब्लॉक-जी राजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न142राजौरी गार्डन 1 - ब्लाक जॆ 3 राजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न143राजौरी गार्डन 1 - ब्लाक जॆ 3 राजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न144राजौरी गार्डन 1 - ब्लॉक - डी राजौरी गार्डन, 2 - डी-1 - ब्लॉक राजॊरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न145राजौरी गार्डन 1 - ब्लॉक - ई राजौरी गार्डन, 2 - के - ब्लॉक राजौरी गार्डन, 3 - एल - ब्लॉक राजौरी गार्डन, 4 - एम - ब्लॉक राजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न146राजौरी गार्डन 1 - एम ब्लाक राजौरी गार्डन, 2 - डब्लयूजेड - ब्लॉक राजौरी गार्डन, 3 - क्यू - ब्लॉक राजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न147राजौरी गार्डन 1 - आर ब्लाक राजौरी गार्डन, 2 - एस - ब्लॉक राजौरी गार्डन, 3 - डब्लयू- ब्लॉक राजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न148राजौरी गार्डन 1 - वी-1 ब्लॉक राजौरी गार्डन, 2 - वी - ब्लॉक राजौरी गार्डन, 3 - टी - ब्लॉक राजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न149राजौरी गार्डन 1 - इ- ब्लॉक राजौरी गार्डन, 2 - एन - ब्लॉक राजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न150राजौरी गार्डन 1 - जे-5, ब्लाक राजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न151राजौरी गार्डन 1 - ब्लॉक जे - 5 राजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न152राजौरी गार्डन 1 - वी-ब्लॉक राजौरी गार्डन, 2 - जे-13 ब्लॉक राजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न153राजौरी गार्डन 1 - ब्लॉक-जे 12 राजौरी गार्डन, 2 - ब्लॉक जे-13 राजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न154राजौरी गार्डन 1 - ब्लॉक - जे 6 राजौरी गार्डन, 2 - ब्लॉक - जे 4 राजौरी गार्डन, 3 - जेड - ब्लॉक राजॊरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न155राजौरी गार्डन 1 - ब्लाक जे-7 राजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न156राजौरी गार्डन 1 - ब्लॉक - जे 8 राजौरी गार्डन, 2 - जे-8 ब्लाक उमेश्वर महादॆव मन्दिर राजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न157राजौरी गार्डन 1 - जॆ/9 ब्लॉक राजौरी गार्डन, 2 - जेड - ब्लॉक राजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न158राजौरी गार्डन 1 - एम आई जी फ़्लॅट्स राजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न159राजौरी गार्डन 1 - एम आई जी फ़्लॅट्स राजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न160राजौरी गार्डन 1 - एमआईजी ग्रीन फ़्लॆट्स राजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न161राजौरी गार्डन 1 - एम आई जी फ़्लॆट्स राजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न162राजौरी गार्डन 1 - डब्लयूजेड - ब्लॉक राजौरी गार्डन, 2 - जे-10 ब्लॉक राजौरी गार्डन, 3 - जे-11 ब्लॉक राजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न163राजौरी गार्डन 1 - ब्लाक जे 11 राजौरी गार्डन, 2 - 18/24 राजौरी गार्डन, 3 - ड्ब्ल्यू जेड - ब्लाक राजौरी गार्डन, 4 - सी एफ एस राजारी गार्डन
राजॊरी गाडर्न164राजौरी गार्डन एक्सटेंसन 1 - एल.आइ.जी फ्लेट राजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न165तिलक नगर 1 - ब्लॉक - ड्ब्लू जेड, हरिजन कालोनी तिलक नगर
राजॊरी गाडर्न166तिलक नगर 1 - ब्लॉक - ड्ब्लू-१६७, हरिजन कालोनी तिलक नगर, 2 - ब्लॉक - ड्ब्लू जेड, हरिजन कालोनी तिलक नगर